Regulamin

Regulamin apartamentów SUNSET APARTAMENTY

§ 1. WSTĘP

1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji oraz wynajmu apartamentów, którymi zarządza SUNSET sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu

§ 2. REZERWACJA

1. W celu dokonania rezerwacji należy skontaktować się telefonicznie w godzinach od 8.00 do 21.00 pod numerem +48 509 666 604 lub całodobowo pod za pośrednictwem adresu email: rezerwacje@sunsetapartamenty.pl. Dane, które należy podać to: termin pobytu, data przyjazdu i wyjazdu, wskazany apartament, dane kontaktowe, ilość osób w apartamencie oraz godzinę przybycia. Przyjęcie rezerwacji potwierdzone jest numerem rezerwacji.

§ 3. ANULACJA REZERWACJI I SKRÓCENIE POBYTU

1. Na 30 dni przed przyjazdem Najemca ma prawo anulować rezerwację bez ponoszenia kosztów. Prawo to nie przysługuje jednak Najemcy dokonującemu rezerwacji bezzwrotnej, przez którą rozumie się rezerwację na warunkach promocyjnych cenowo.
2. Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany przez Najemcę okres pobytu w razie opuszczenia Apartamentu z przyczyn leżących po stronie Najemcy.

§ 4. USŁUGA WYNAJMU APARTAMENTU

1. Cena wynajmu uwzględnia wszystkie podatki i opłaty dodatkowe tzn. opłaty za media tj. gaz, prąd, woda Internet oraz sprzątanie przed przyjazdem Najemcy. Cena nie zawiera opłaty klimatycznej.
2. W wyposażeniu apartamentu znajduje się pościel oraz ręczniki w ilości jeden komplet na osobę. Komplet zawiera: prześcieradło, poduszkę, kołdrę, duży ręcznik, mały ręcznik.
3. Dodatkowe sprzątanie oraz wymiana kompletów pościeli i ręczników w trakcie pobytu Najemcy jest możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 50 złotych/osoba.

§ 5. OBOWIĄZKI GOŚCIA

1. Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.
2. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji.
3. Najemca zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu. W trudnych przypadkach tj. kradzież, awantury, huczne imprezy – powiadamiamy Policje bądź odpowiednie służby o zaistniałej sytuacji.
4. Najemca zobowiązany jest do zachowania apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione.
5. W apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 6.00.
6. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Najemcę apartamencie w okresie trwania umowy najmu apartamentu. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszty. W dniu wyjazdu Najemca jest zobowiązany udostępnić wynajmowany apartament osobie wyznaczonej do obsługi w celu skontrolowania stanu miejsca noclegowego. Dopiero wówczas Najemca ma prawo opuścić apartament. Tzw. wady ukryte (np. złamana noga krzesła zauważona dopiero przy sprzątaniu po odsunięciu) również pokrywane będą w całości przez uczestnika o czym zostanie poinformowany w ciągu 24 godzin od wyjazdu. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze apartamentu przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej.
7. W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Klient powinien zawiadomić osobę odpowiedzialną za apartament pod numerem telefonu: + 48 509 666 604
8. Najemca odpowiedzialny jest za klucze do apartamentu i pilot do bramy wjazdowej na parking, a w razie zagubienia – zobowiązany jest do pokrycia kosztów w wys. 150 zł w przypadku zgubienia kluczy i 200 zł w przypadku zgubienia pilota.
9. Najemca ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Najemca nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów.
10. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort gości palenie papierosów / używanie świec w apartamencie jest zabronione! W przypadku złamania zakazu palenia Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 500 zł.
11. Obsługa apartamentu ma prawo odmówić udostępnienia miejsca noclegowego gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe do obiektu wcześniej tego nie uzgadniając.
12. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu Wynajmującego lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.
13. Przedmioty pozostawione przez Najemcę w apartamencie, po jego opuszczeniu, zostaną odesłane na koszt Najemcy pod wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego ich odbioru w ciągu 3 dni od daty opuszczenia apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
14. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, zdjęcia i filmy wykonane w apartamencie, na których widoczne jest wyposażenie apartamentu, nie mogą być udostępniane publicznie. Zakaz ten dotyczy w szczególności umieszczania zdjęć lub filmów na portalach internetowych i społecznościowych.
15. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w apartamencie jest niedozwolone. W przypadku złamania zakazu organizacji imprez Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 1000 zł.
16. Dostęp do kanałów telewizyjnych jest bezpłatny, jednak z uwagi na otwarty dostęp do usług telewizyjnych dostępnych w menu Telewizorów istnieje możliwość wykupienia konkretnego filmu dostępnego na platformie VOD (wideo na żądanie) oraz innych usług operatora telewizji satelitarnej. Koszt takiej usługi każdorazowo jest wyświetlany na ekranie telewizora, w przypadku korzystania z tych usług Najemca zostanie obciążony kwotą wykupionych usług dodatkowych.
17. W przypadku stwierdzenia używania przedmiotu najmu przez Najemcę niezgodnie z jego przeznaczeniem, Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
18. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia należących do apartamentu rzeczy (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd.).

§ 6. MIENIE APARTAMENTU

1. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie przekazania apartamentu przez Najemcę, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń najmującego

§ 7. PRZYJAZD, ODBIÓR KLUCZY I PŁATNOŚĆ

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00 i kończy o godz. 11.00 dnia następnego.
2. Zameldowanie odbywa się od godziny 16.00 do 21.00. Istnieje opcja późnego zameldowania w godzinach 21.00 – 1.00 objęta opłatą w wysokości 50 zł. W takim wypadku wymagany jest wcześniejszy kontakt w celu potwierdzenia takiej możliwości.
3. Należność za wynajem będzie płatna gotówką/kartą w dniu wydania Najemcy kluczy do apartamentu.
4. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Wynajmującego. W razie braku kontaktu z Najemcą, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.
5. Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz miejscem zamieszkania oraz Wymagana jest wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 500 zł. Kaucja ta jest zwracana podczas wymeldowania.
6. Nie zgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego (do godziny po zameldowaniu) apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
7. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry o ile nie została dokonana wcześniej przelewem/ gotówką.
8. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość odmowy wydania kluczy przez osobę do tego uprawnioną, osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie przez co stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia.
9. Najemca zobowiązany jest do opuszczenia apartamentu i do zwrócenia Wynajmującemu kluczy ostatniego dnia najmu do godziny 8:00-11:00
10. W przypadku, gdy zwrot kluczy nastąpi z opóźnieniem z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Najemca zobowiązuje się do zapłaty dodatkowej kwoty 50 zł.
11. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu Wynajmującemu wraz z wyposażeniem w stanie niepogorszonym, uwzględniającym zużycie wynikające z normalnej eksploatacji przedmiotu najmu, za które nie ponosi odpowiedzialności. Wynajęty Apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był wydany w dniu przyjazdu. Należy usunąć śmieci oraz resztki jedzenia pozostawione przez Najemcę. W przypadku pozostawienia np. nieumytych naczyń w zlewie Najemca jest zobowiązany ponieść dodatkową opłatę za sprzątanie w wys. 50 zł.

 

REKLAMACJE

Reklamacje prosimy zgłaszać mailowo na adres: rezerwacje@sunsetapartamenty.pl, termin rozpatrzenia do 14 dni roboczych.

 

ROZLICZENIA

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

O chęci otrzymania faktury należy poinformować nas przed wystawieniem paragonu,tj. w momencie dokonywania rezerwacji w uwagach musisz podać nam dane.

Brak podania tych danych firmy w momencie rezerwacji uprawnia nas do wystawienia paragonu bez NIP, co wiąże się z niemożliwością wystawienia faktury VAT

DANE FIRMY:
SUNSET SP. Z O.O., Łopuskiego 1/3, 78-100 Kołobrzeg, NIP: 671-183-67-30

W apartamencie

  • telewizor LCD
  • balkon
  • kuchnia
  • łazienka
  • winda